Wikia


Het onderwijs in Libertas kent een leerplicht voor alle 6-jarigen en deze plicht loopt tot de leerling of scholier 18 jaar wordt. Het Ministerie van Onderwijs regelt het publieke onderwijs in Libertas, inspecteert scholen en reikt subsidies uit, maar het zijn de gemeenten en provincies die de publieke scholen beheren.

Het onderwijssysteem in Libertas is verdeeld in groepen en kent een vierledige structuur:

 • Kleuteronderwijs (2 tot 6 jaar)
 • Primair onderwijs (6 tot 12 jaar)
 • Secundair onderwijs (12 tot 18 jaar)
 • Hoger onderwijs (18 jaar en meer)

Libertas volgt sinds de de jaren '60 vooral het Belgische onderwijssysteem qua indeling. Naast de termen primair en secundair onderwijs worden ook wel "lagere school" en "het middelbaar onderwijs" gehanteerd.

Onderwijs is bovendien één van de grootste werksectoren in Libertas.

ScholenindelingEdit

In Libertas zijn er twee voorname soorten scholen: publieke scholen en private scholen.

Publieke scholen worden ook wel staatsscholen, openbare scholen of overheidsscholen genoemd en worden volledig gefinancierd door lokale overheden, met name de onderwijsdepartementen van de provincies en gemeenten. Het Ministerie van Onderwijs is als overkoepelend orgaan verantwoordelijk voor deze publieke scholen. Historisch gezien waren publieke scholen interessanter voor de middenklasse en boeren- en arbeidersgezinnen.

Anderzijds zijn er de private scholen die vooral voorkomen vanuit katholieke en protestante gemeenschappen. Veel primaire en secundaire scholen werden opgericht door congregaties, kloostergemeenschappen en -orden. Na de Tweede Wereldoorlog en de grote onderwijshervormingen verdwenen deze gemeenschappen uit het onderwijs. Scholen met een dergelijke achtergrond worden confessionele scholen genoemd. Naast godsdienstige achtergrond kunnen scholen ook omwille van onderwijskundige achtergrond een private school zijn (cf. bijzonder onderwijs in Nederland). Dit zijn de methodescholen.

StructuurEdit

Het Libertaanse onderwijssystemen wordt gekenmerkt door 12 verplichte leerjaren:

Leerjaar Leeftijd School
- 2,5 Kleuterschool
- 3
- 4
- 5
1 6 Primaire school
(lagere school)
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12 Secundaire school
(middelbare school)
8 13
9 14
10 15
11 16
1 17

KleuteronderwijsEdit

Het kleuteronderwijs (KO) is niet verplicht in Libertas en een besluit om deze onderwijsvorm verplicht te maken vanaf een bepaalde leeftijd werd meermaals door het Parlement afgekeurd. Het kleuteronderwijs is bestemd voor een leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, maar is onderverdeeld in twee delen:

 • Peuterschool (2-3 jaar)
Dit is een soort crèche waar de peuters de meest elementaire basis leren door veel te spelen en met andere peuters om te gaan. Kinderen kunnen hier worden ingeschreven vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (2 jaar en 6 maanden) en verblijven hier meestal een half jaar tot een jaar vooraleer ze naar de kleuterschool gaan. Peuters kunnen instappen bij september, tijdens de kerstperiode of rond de paasperiode.
 • Kleuterschool (3-6 jaar)
Hier leert men enkele kleinigheden al spelenderwijs. Knutselen en handvaardigheid komen ook voor het eerst te pas en ook aan de taal wordt gewerkt. Kleuters kunnen hier terecht vanaf hun derde levensjaar.

De kleuterschool zelf is onderverdeeld in drie klassen:

 • Eerste kleuterklas: voor kleuters die in het kalenderjaar 4 jaar worden
 • Tweede kleuterklas: voor kleuters die in het kalenderjaar 5 jaar worden
 • Derde kleuterklas: voor kleuters die in het kalenderjaar 6 jaar worden

Veel kleuterscholen bieden zowel een peuter- als een kleuterschool aan. De peuterschool wordt veeleer verwezen als de "peuterklas". Deze klas wordt dan als een instapklas gezien waarna peuters "klaar" zijn voor de kleuterschool. Veel publieke primaire scholen bieden ook een kleuterschool aan, maar de meeste kleuterscholen zijn private scholen.

Primair onderwijsEdit

Primair onderwijs (PO) of lager onderwijs is verplicht voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar, tenzij een uitzondering van toepassing is. Het leert de leerlingen schrijven, lezen, vlot en in publiek spreken, tekenen, sporten en rekenen.

Het primair onderwijs bestaat uit zes klassen (zes aaneensluitende leerjaren) en elk kalenderjaar gaat van start op 1 september en eindigt op 30 juni. In de laatste drie jaren van de primaire school komen leerlingen meer en meer in contact met wereldlijke vakken zoals geschiedenis, vreemde talen, wetenschappen en veiligheid en verkeer. Sommige primaire scholen laten hun leerlingen al vanaf het eerste leerjaar kennismaken met talen zoals Engels, Frans of Noords. Sommige primaire scholen bieden godsdienst aan, andere kiezen dan weer voor zedenleer of cultuur.

Het primair onderwijs wordt normaal afgelegd in zes jaar, maar uitzonderlijk kan een leerling een jaar overdoen en blijven zitten. Andersom kunnen hoogbegaafde leerlingen vroeger doorstromen naar het secundair onderwijs en een leerjaar overslaan.

Secundair onderwijsEdit

Het secundair onderwijs (SO) of middelbaar onderwijs volgt op het primair onderwijs. Leerlingen die hun streefdoelen daar behaalden gaan van start aan een secundaire school in het kalenderjaar wanneer ze de de leeftijd van 12 jaar overschrijden. Secundair onderwijs is ook verplicht en kent net zoals het primair onderwijs publieke en private scholen. Een secundaire school wordt vaak college genoemd.

In tegenstelling tot het primair onderwijs kiezen leerlingen zelf voor een studiepakket in de secundaire school. Er zijn talloze studiepakketten die verschillen van college tot college, maar worden ingedeeld in de twee onderwijstypen:

 • Theoretisch Secundair Onderwijs (TSO)
Vergelijkbaar met ASO in België en VWO in Nederland. Algemene, theoretische vakken worden benadrukt en het TSO geldt dus als voorbereiding op hoger onderwijs. Theoretische vakken zijn bv. wetenschapsvakken, economie, vreemde talen, geschiedenis, cultuur en wiskunde. In het TSO is het grootste deel van het lessenpakket voor alle richtingen gelijk. Slechts 5-10 uur verschilt van richting tot richting. Scholen die in het verleden enkel TSO-richtingen aanboden worden ook wel humaniora genoemd. Sporthumaniora en kunsthumaniora combineren respectievelijk sport en kunst met wetenschapsvakken.
 • Praktisch Secundair Onderwijs (PSO)
In het PSO worden de leerlingen praktischer gedoceerd. Er zijn wel veel gradaties, van de erg praktische richtingen automechanica en houtbewerking tot het halfpraktische richtingen zoals voeding en verzorging of handel. Het PSO-onderwijs wordt ook gekenmerkt door stages die leerlingen ondernemen. Sommige richtingen van het PSO vereisen een zevende secundair leerjaar en zijn niet gericht tot verder studeren in het hoger onderwijs terwijl andere dan weer doorstroomrichtingen vormen met een verkorte studie aan een hogeschool.

Naast TSO en PSO bestaat er ook het SKO. Dit is het Secundair Kunstenonderwijs waar vaak kunst wordt gecombineerd met een TSO-richting. Praktijkvakken zoals dans, beeldende kunst, architecturale vorming, etc. vullen dan het lessenpakket aan. SKO-scholen komen minder en minder voor en worden meer en meer geïntegreerd in het TSO-onderwijs.

Hoger onderwijsEdit

Het hoger onderwijs is voor de leeftijdscategorie van 18 en ouder. Meestal komen de studenten uit het TSO, maar ook SKO en PSO komen sporadisch voor. Voor een lijst van hogeronderwijsinstellingen, zie hier.

Er zijn twee vormen van hoger onderwijs:

 • Hogeschool
Hogescholen zijn hoger onderwijsinstellingen die iets minder theorethisch zijn dan universiteiten. De opleidingen duren doorgaans minder lang en na afloop van de opleiding wordt verwacht dat de student in staat is een beroep uit te oefenen.
 • Universiteit
Universiteiten zijn de hoogste onderwijsinstellingen en zijn doorgaans erg theoretisch en wetenschappelijk qua leerstof. Universitaire opleidingen duren langer en leiden vaak naar beroepen in het onderwijs, de wetenschap of de rechtsgeleerdheid.

Hogescholen bieden bacheloropleidingen aan. Universiteiten bieden zowel bachelor- als masteropleidingen aan.

Speciaal onderwijsEdit

Speciaal of buitengewoon onderwijs (BGO) is de benaming voor een alternatief van gewoon secundair onderwijs. Kinderen met leer- of gedragsproblemen kunnen na de primaire school terecht in aparte scholen waar voldoende aandacht gegeven wordt aan deze problemen door de juiste professionele leraren. Deze buitengewone scholen zijn meestal publieke scholen. Er zijn ook primaire speciale scholen, maar deze zijn allemaal private scholen.

Kinderen in het speciaal onderwijs terecht kunnen zijn visueel gehandicapte kinderen, kinderen met communicatieproblemen, doven en slechthorenden, kinderen met leerstoornissen, lichamelijk gehandicapte kinderen en kinderen met gedragsstoornissen of psychiatrische problemen. Deze laatste categorie van leerlingen kan pas sinds 2003 terecht in het BGO na een zeer controversiële stemming het Parlement. Het Ministerie wil ook langdurig zieke kinderen een mogelijkheid bieden om hun secundaire studies te voltooien in een verkort traject via het BGO.


Beginnetje Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om iets aan dit artikel toe te voegen. Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.