Wikia


Het Parlement van het Koninkrijk Libertas is sinds 1845 de volksvertegenwoordiging van het land. De eerste ietwat gerechtvaardigde verkiezingen vonden plaats in 1860 na de Libertaanse Revolutie. Sindsdien worden de parlementsleden, ook wel volksvertegenwoordigers genoemd, om de vier jaar op democratische wijze verkozen.

Het Parlement van Libertas bestaat slechts uit een kamer, gevestigd in het Marmeren Huis in het centrum van Wikistad. Tussen 1884 en 1892 was het Parlement een bicameraal systeem, bestaande uit de Kleine Kamer en de Grote Kamer. In die laatste zetelden niet-verkozen edelmannen.

Het Parlement telt 100 leden, waaronder een Voorzitter van het Parlement. De kieskringen voor de parlementsverkiezingen zijn gelijk aan de provincies. Elke burger boven de 18 jaar heeft in principe stemrecht en om verkiesbaar te zijn, moet ook diezelfde leeftijd bereikt zijn.

SamenstellingEdit

Het Parlement bestaat uit één kamer en is dus een unicameraal parlement. De samenstelling wordt geregeld door de Grondwet. De parlementariërs worden rechtstreeks verkozen voor een termijn van 4 jaar. Voor alle Libertanen van 18 jaar of ouder die nog beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten geldt het actief kiesrecht (stemrecht), d.i. het recht om op de verkiezingsdag zijn of haar stem uit te brengen in de daarvoor officieel geregistreerde stembureaus. Anderzijds beschikt iedere burger die 18 jaar of ouder is over een passief kiesrecht, het recht om op een kieslijst te verschijnen van een officieel geregistreerde partij en om te zetelen als parlementariër in het geval dat men verkozen wordt.

ParlementsgebouwEdit

Het parlement is, zoals eerder gezegd, gevestigd in het Marmeren Huis. Er zijn twee parlementszalen: de vergaderzaal, voor het vergaderen over Libertas, en het Stemlokaal, om te stemmen over onderwerpen die Libertas aangaan.

Stemlokaal Edit

Hier worden geregeld voorstellen gedaan door parlementariërs. Er word dan over dat desbetreffende voorstel gestemd, met de keuze uit een voorstem, een blanco stem (slechts sporadisch gebruikt door parlementariërs die neutraal willen blijven in netelige kwesties) en een tegenstem.

Vergaderzaal Edit

In de vergaderzaal wordt meestal gedebatteerd over belangrijke onderwerpen in de politiek.

Huidige samenstelling (2016-2020)Edit

Parlement (samenstelling 2016-2020)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki