Wikia


The Eagle Stars

De staatshervorming van 2009 is een politiek hervormingsproces dat momenteel in Libertas plaatsvindt. Het bestaat voornamelijk uit enkele fundamentele hervormingen in de Libertaanse staatsstructuur, voorgesteld door DimiTalen en werd formeel op 1 juni 2009 aangenomen. Een grotere autonomie voor de provincies en een nieuw verkiezingssysteem maken deel uit van dit voorstel. De staatshervorming heeft het wegwerken van de lamlendigheid in Libertas tot doel. Ze werd opgesteld door toedoen van de inactiviteit na de recente verkiezingen in het land en door de onafhankelijkheid van zowel Newport (nu opnieuw een onderdeel van Libertas) als Nýttfrón. De staatshervorming is nog niet volledig in werking gezet.

Achtergrond Edit

werk in uitvoering

Staatshervorming Edit

De staatshervorming werd officieel in het parlement voorgedragen op 28 mei 2009, door de schrijver ervan, de vroegere vicepresident Dimitri hr. Neyt.

Inhoud Edit

Libertas uit de lamlendigheid helpen Edit

In mei 2009 deed Libertas het economisch niet slecht. Na maanden en jaren van economische malaise, verbeterde de situatie langzamerhand. De politieke situatie echter, liet te wensen over. De werking van parlement en regering waren al lang niet meer duidelijk, en slechts weinig regeringen hadden het lang uitgehouden. Een belangrijk element bij het voorstellen van een staatshervorming in 2009 was de situatie in het destijds onafhankelijke Newport. Daar ging het op politiek vlak wel goed, en leek de wetgeving haar werk naar behoren te doen.

Om de politieke lamlendigheid waar Libertas mee te kampen had te verminderen, stelde auteur Dimitri hr. Neyt de volgende concrete wijzingen voor:

 1. De Libertaanse provincies krijgen meer en duidelijkere autonomie. Op die manier kunnen zaken die alleen voor een regio belangrijk zijn, wél geregeld worden zonder de nationale procédés te doorlopen.
 2. De nationale wetgevende macht komt in handen van het Nationaal Parlement, verkozen in de parlementsverkiezingen. Deze wijziging heeft het wegwerken van de chaotische staatsstructuur tot doel.
 3. De nationale uitvoerende macht blijft in handen van de president, verkozen in de presidentsverkiezingen, en de regering, aangeduid door de president en de parlementsvoorzitter en aanvaard door het Nationaal Parlement. Dit laatste is nieuw en gebaseerd op het Amerikaanse systeem, alhoewel het ook gelijkenissen met het Belgische en Nederlandse vertoont.
 4. De nationale wetgeving wordt verduidelijkt, met de verduidelijkte functie en werking van het parlement tot doel.

Provincies Edit

Provinciekaart

De Libertaanse provincies

Volgens de staatshervorming krijgen de vijf provincies (Esdoornheuvels, Insula Prima, Mountégue, Ysselaerden en Provincie Wikistad) meer autonomie, in een duidelijk nationaal kader. Provinciale verkiezingen worden door de provincies zelf georganiseerd, evenals bestuurlijke indeling en het provinciale bestuur.

Volgende argumenten liggen aan de basis van deze wijziging:

 • Omdat er in bepaalde gebieden nu eenmaal andere soorten plaatsen zijn, moeten de provincies zelf kunnen beslissen hoe die gemeentes, gehuchten... georganiseerd en bestuurd worden.
 • Door meer autonomie te geven aan de provincies, worden niet alle beslissingen op het nationale (en door de dichtbevolkte gebieden gedomineerde) niveau gemaakt.
 • Een provincie kan verkiezingen houden wanneer dat nodig is, en moet niet wachten op de andere provincies.
 • De democratie wordt bevestigd en directer gemaakt.
 • De nieuwe wet is correcter opgesteld.

De wetgeving omtrent provincies zag er zo uit vóór de staatshervorming:

 1. Iedere provincie heeft een verkozen gouverneur, die gekozen wordt tijdens de Provinciale Verkiezingen. De rol van gouverneur wordt 1 jaar lang vervuld.
  1. Met als uitzondering Wikistad, waar de burgemeester de rol van gouverneur overneemt.
  2. De Provinciale Verkiezingen worden jaarlijks één keer gehouden.
 2. De gouverneur van een provincie bestuurt samen met diens burgemeesters de provincie.
 3. De gouverneur moet de beslissingen van de regering respecteren en moet de grondwet naleven. Wel kan de gouverneur een kleine lokale grondwet schrijven, die de hoofdpunten van de nationale grondwet bevat maar dan met enkele onbelangrijkere wetten erbij.
 4. Als de gouverneur zijn werk niet goed doet, kan hij na een afzettingsprocedure worden afgezet door zijn volk, of door de regering.

De staatshervorming verving deze tekst door de onderstaande:

 1. Libertas bestaat uit vijf provincies, die over gedeeltelijke autonomie beschikken.
 2. Iedere provincie wordt bestuurd door een uitvoerend en legislatief orgaan, die op democratische wijze verkozen worden en die zich inzetten voor het welvaren van de burger, met respect voor nationaal en lokaal bestuur.
  1. Het uitvoerende orgaan wordt door de gouverneur geleid, die in provinciale verkiezingen wordt verkozen. De gouverneur zorgt voor het instellen van het uitvoerende en legislatieve orgaan en garandeert de goede werking ervan. Indien dit niet gebeurt, en de gouverneur zijn ambt verwaarloost, kan er een afzettingsprocedure opgezet worden. De samenstelling van dit uitvoerende orgaan moet minstens ieder kalenderjaar vernieuwd of herbevestigd worden.
  2. Het legislatieve orgaan, ingesteld door de gouverneur, werkt los van het uitvoerende orgaan. Het is aan de gouverneur om hiervoor democratische vertegenwoordiging te regelen, die minstens ieder kalenderjaar vernieuwd of herbevestigd moet worden.
 3. De provincie is gerechtigd maatregelen en wetgeving te creëeren over alle zaken die niet in contrast staan met de inhoud van de nationale wetgeving. Provinciale wetgeving die niet overeenkomt met het nationale kader, zijn ongrondwettelijk en dienen geschrapt te worden. Zowel het nationale parlement als de Hooggerechtshof kan hierover duidelijkheid scheppen. De provinciale wetgeving wordt vastgelegd in een Provinciaal Wetboek, dat ondergeschikt is aan nationale wetgeving en voorrang heeft over lokale wetgeving.
 4. Iedere provincie is gerechtigd de bestuurlijke indeling in de provincie te regelen, met de vereiste dat de democratie en het welzijn van de burger gegarandeerd worden.

Als verduidelijking bij deze wijziging, gaf Dimitri hr. Neyt het volgende stappenplan mee aan de parlementariërs:

 1. De huidige gouverneurs worden voor een week of twee uit hun functie geheven. Voorzien is dat in de eerste dagen Dimitri hr. Neyt (en eventuele medewerkers) het terrein effenen en enkele dingen in orde maken.
 2. Libertas organiseert de eerste (nieuwe) provinciale verkiezingen (en voor de laatste keer samen). Na een week hebben is de nieuwe gouverneur verkozen.
 3. Deze gouverneur kiest welke organen er zullen komen, en kiest een datum voor de verkiezingen van de leden van beide organen.
 4. Na de verkiezingen van deze organen, kunnen de provincies hun eigen wetgeving opstellen.

Nationaal bestuur Edit

De wetteksten omtrent nationaal (federaal) niveau waren vóór de staatshervorming als volgt:

 1. De Libertaanse wetgevende macht bestaat uit één kamer, het parlement.
  1. In het parlement kunnen zowel parlementariërs als ministers en staatsleiders stemmen en wetsvoorstellen doen.
  2. Om de drie maanden zullen er parlementsverkiezingen gehouden worden.
   1. Deze verkiezingen duren hoogstens een week.
   2. Iedere Libertaan met de status van inwoner kan parlementariër worden, als diegene drie stemmen of meer bemachtigt.
  3. Stemmingen vinden plaats op Forum:Parlement.


 1. Libertas is een republiek geleid door een president, een vicepresident, een eerste minister en een regering.
 2. De duur van het de regeerperiode van staatsleiders, de regering en de vertegenwoordiging is steeds 6 maanden.
 3. Je mag steeds herverkozen worden.
 4. Er zijn elk half jaar nieuwe verkiezingen, maar regeringen kunnen ook eerder ontbonden/afgezet worden.
 5. Het stemreglement:
  1. Iedere inwoner heeft het recht te stemmen voor 1 persoon per functie.
  2. Je kan alleen voor-stemmen uitbrengen, je kan niet stemmen als je tegen bent.
  3. Je mag maximum 3 functies in de hele regering hebben.

Dimitri hr. Neyt herschreef deze wetsartikels:

 1. De wetgevende macht van Libertas wordt op nationaal vlak door het Nationaal Parlement uitgeoefend.
 2. Het Nationaal Parlement wordt direct verkozen door de Libertaanse burgers en bestaat minimum uit zes en maximaal uit zestien leden.
  1. De nieuwverkozen president kiest een verkiezingsdatum voor de parlementsverkiezingen, ten laatste drie weken na de verkiezing van de president.
  2. Iedere Libertaanse burger, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zich kandidaat te stellen voor de parlementsverkiezingen.
  3. Iedere Libertaanse burger, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zijn of haar stemmen uit te brengen voor de parlementsverkiezingen. Men beschikt over maximaal zes positieve stemmen.
  4. Na maximaal veertien stemdagen, worden de verkiezingen afgesloten. De kandidaat met het grootste aantal positieve stemmen, is parlementsvoorzitter. Alle kandidaten die zes positieve stemmen of meer verkregen hebben, treden toe tot het Nationaal Parlement, tenzij er meer dan zestien gekwalificeerden zijn - de parlementsvoorzitter inbegrepen. In dat geval wordt er gekeken naar wie er het meest stemmen heeft, totdat men het getal zestien bereikt heeft.
  5. De president zetelt niet in Nationaal Parlement, tenzij verkozen in de parlementsverkiezingen.


 1. De uitvoerende macht van Libertas wordt op nationaal vlak door de president en de regering uitgeoefend.
 2. De president wordt direct verkozen door de Libertaanse burgers in de presidentsverkiezingen.
 3. Maximaal drie weken na het aftreden van de vorige president, of op de datum gekozen door de president van het moment, worden er presidentsverkiezingen gehouden.
  1. Iedere Libertaanse burger, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen.
  2. Iedere Libertaanse burger, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zijn of haar stemmen uit te brengen voor de presidentsverkiezingen. Men beschikt over één positieve stem.
  3. Na maximaal veertien stemdagen, worden de verkiezingen afgesloten. De kandidaat met het grootste aantal positieve stemmen, is president.
 4. De president mag niet meer dan 183 dagen zonder tussentijdse verkiezingen regeren, en moet voorzien in de organisatie van nieuwe presidentsverkiezingen vóór het einde van zijn termijn.
 5. De regering oefent samen met de president de uitvoerende macht uit en bestaat uit ministers met een eigen bestuursdomein.
  1. De president dient na het aflopen van de parlementsverkiezingen met de parlementsvoorzitter in gesprek te treden, opdat zij tot een voorstel voor de samenstelling van de nationale regering zouden komen. De president en parlementsvoorzitter stellen een regering samen waarin Libertaanse burgers, zij het parlementariërs, zij het andere burgers, een eigen bestuursdomein beheren. De voorgestelde samenstelling dient goedgekeurd te worden door het Nationale Parlement voor deze burgers het ministerschap verkrijgen.
  2. Ministers dienen verantwoording af te leggen bij de president.
  3. Ministers kunnen zelf hun ontslag indienen, of ontslagen worden door de president. Het Nationaal Parlement kan door middel van een meerderheid zo'n ontslag tegenhouden.
 6. De regering kan geen wetgeving maken, alleen de uitvoering ervan regelen.

Deze wijzigingen houden concreet in dat de president kan aanblijven, zo meldde Dimitri hr. Neyt, en een datum zal kiezen voor de eerste nieuwe parlementsverkiezingen. Die moeten duidelijk in de aandacht komen, opdat veel Libertanen vertegenwoordigd zouden zijn het nieuwe parlement. Na de parlementsverkiezingen zullen de president en eerste minister (de persoon met het meeste stemmen in de parlementsverkiezingen) een regering samenstellen, die daarna goedgekeurd dient te worden door het kersverse parlement.

Later, op 11 juni, werd er een stemming gehouden over de benaming parlementsvoorzitter - die in de oorspronkelijke tekst gebruikt werd. Het parlement stemde ermee in om die benaming te vervangen door de bekendere eerste minister.

Op 12 juni 2009 besliste het parlement om een clausule toe te voegen aan de nieuwe wetgeving, om misverstanden te vermijden. Deze toevoeging regelt dat iedere burger bij de parlementsverkiezingen zes positieve stemmen mag geven, maar slechts één per kandidaat.

Federale structuur van Libertas

De gewijzigde federale staatsstructuur van Libertas. De regering, de eerste minister en de president vormen samen de uitvoerende macht (groen), terwijl het Nationaal Parlement de wetgevende macht (blauw) bezit.

Nationale wetgeving Edit

De veranderingen die voorgesteld werden, betreffen slechts enkele kleine verduidelijkingen, zodat de wet beter aangepast zou zijn aan de vernieuwde staatsstructuur.

Volgend wetsartikel werd aan de grondwet toegevoegd:

 1. De Grondwet is Libertas' nationale wetboek.
 2. De Grondwet staat boven alle andere wetgeving. Indien deze niet overeenkomt met de bepaling van de Grondwet, zijn die wetten ongrondwettelijk en dienen zij geschrapt te worden.
 3. Het Nationaal Parlement kan wetteksten toevoegen, amenderen of schrappen door middel van een normale meerderheid.
 4. Beslissingen van het Nationaal Parlement die niet bestemd zijn voor opname in de Grondwet, worden gearchiveerd in het Decretenboek. Deze hebben dezelfde status als de Grondwet, maar moeten er inhoudelijk wel mee overeenkomen.

Stemming Edit

Op 28 mei 2009 bracht Dimitri hr. Neyt het voorstel, het langste in de geschiedenis van het parlement, ter stemming. Hij wees meermaals op het belang van deze staatshervorming. "Dit is écht van groot belang. Libertas kan niet blijven ploeteren..." was de commentaar bij zijn eigen voor-stem. In amper anderhalf uur tijd stemden vijf Libertaanse parlementariërs vóór, genoeg voor een absolute meerderheid. De stem van voorsteller Neyt werd gevolgd door die van Ben Opat', Jillis Tingen, Presiden Dirk Vantichelt en Alexandru. Parlementsleden Oos Wes Ilava, Loek Konge en Lars Washington brachten geen stem uit.

Op 1 juni 2009 werd het voorstel formeel aangenomen.

Uitvoering Edit

De wetteksten, aanvaard door de stemcollege, werden op 11 juni in de grondwet opgenomen.

Nevenhervormingen Edit

werk in uitvoering

Gevolgen Edit

werk in uitvoering

Zie ook Edit


Crystal package settings Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal er druk gewerkt worden.

This page is currently under construction.

Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki