Wikia


Verkiezingen 2008

Het logo van de parlementsverkiezingen van 2008.

Verkiezingen 2014

Het logo van de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Verkiezingen worden in Libertas georganiseerd om bepaalde vertegenwoordigers in politieke organen te verkiezen. De drie voornaamste verkiezingen zijn de parlementsverkiezingen, de provincieraadsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.

Tot 2012 werden er vierjaarlijks presidentsverkiezingen georganiseerd.

OverzichtEdit

Niveau Orgaan Duur legislatuur Laatste verkiezing Volgende verkiezing Aantal leden Kieskringen
Nationaal Parlement 4 jaar 2016 2020 100 6
Provincie Provincieraad 4 jaar 2014 2018 30-40 1-2 per provincie
Gemeente Gemeenteraad 4 jaar 2014 2018 6-70 1 per gemeente

Soorten verkiezingenEdit

In Libertas worden verkiezingen gehouden op de eerste drie lagen van de bestuurlijke indeling.

Parlementsverkiezingen worden georganiseerd om de 100 parlementsleden te verkiezen. Provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen vinden samen plaats om respectievelijk de provincieraads- en gemeenteraadsleden te verkiezen. Deze laatste twee worden samen ook wel de lokale verkiezingen genoemd.

Tot 2012 werd ook om de vier jaar verkiezingen georganiseerd om rechtstreeks de president te verkiezen.

KieskringenEdit

Libertas wordt naargelang de soort verkiezing opgedeeld in kieskringen.

ParlementEdit

Voor verkiezingen voor het Parlement wordt Libertas in zes kieskringen opgedeeld. Deze kieskringen komen sinds de staatshervorming van 1984 overeen met de provinciegrenzen. Naar gelang het bevolkingsaantal worden per provincie een bepaald aantal parlementsleden verkozen.

Voor 1984 was Libertas opgedeeld in officiële kieskantons. Deze kieskantons waren gelijk aan de kantons. Deze kantons hebben heden ten dage een gerechtelijke functie (kantonrechtbanken), maar dienden in het verleden als kieskringen en gerechtsgebieden.

De zetelverdeling van het Parlement wordt vastgesteld volgens de gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek. Er wordt rekening gehouden met zowel het aantal inwoners van de provincies als de gemeenten. De huidige zetelverdeling:

ProvincieradenEdit

Voor provincieraadsverkiezingen worden de provincies opgedeeld in kieskantons. Deze kantons komen grotendeels overeen met de gerechtelijke kantons die de basis vormen voor de kantonrechtbanken. Volgens de Provinciewet bepalen de provincies zelf de zetelverdeling voor de provincieraden. De provincies Mountégue, Nyttfronsey en Ysselaerden zijn niet opgedeeld in provinciale kieskringen. De provincie Insula Prima is dan weer opgedeeld in twee provinciale kieskringen en de Esdoornheuvels eveneens in twee kieskringen.

In Wikistad wordt sinds de aanname van de Wikistadwet in 1948 geen provincieraad meer gekozen.

GemeenteradenEdit

Bij gemeenteraadsverkiezingen worden de gemeenten niet ingedeeld in kieskringen. Het gehele grondgebied van de gemeente vormt één kieskring waar politieke partijen slechts één lijst kunnen uitbrengen.

StemrechtEdit

In Libertas geldt er geen opkomstplicht en ook geen stemplicht. Sinds 1912 kent de Grondwet een algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle burgers en in 1979 is de leeftijd voor actief en passief stemrecht vastgelegd op 18 jaar.

Er is de mogelijk dat een burger geheel of gedeeltelijk van zijn burgerlijke en politieke rechten ontzegd wordt en dat hij bijgevolg ook zijn stemrecht verliest. Deze ontzegging uit burgerlijke en politieke rechten is een beslissing van de strafrechter en wordt veeleer opgelegd aan levenslang veroordeelden of personen met die een opsluitingsstraf van 20 jaar of meer krijgen. De ontzegging komt heden ten dage minder voor dan in de vorige eeuw.

Cijnskiesrecht voor mannelijke burgersEdit

Toen in 1860 de eerste verkiezingen voor het Parlement georganiseerd werden, gold in Libertas een algemeen meervoudig stemrecht voor mannelijke burgers die voldoende cijnzen (belastingen) betaalden. Het politieke landschap werd voornamelijk gekleurd door de katholieken en de liberalen. Het Ministerie van Financiën stelde de lijst op van belastingbetalers die de mogelijkheid hadden om stemmen uit te brengen. De grondslag van dit systeem vond zijn oorsprong in de gedachte dat enkel bekwame personen (met voldoende levensmiddelen) deel mochten nemen aan het staatsleven en dat enkel deze groep van personen iets te winnen of verliezen had bij verkiezingen.

Algemeen meervoudig stemrecht voor mannelijke burgersEdit

Vanaf 1880 kon elke mannelijke inwoner stemmen, ongeacht zijn al dan niet betaalde cijnzen. Elke mannelijke burger van Libertas had tenminste één stem die hij kon uitbrengen. Kiesbureaus werden ook beter georganiseerd en het aantal stemmen voor de hoogste belastingbetalers werd verlaagd zodat niet enkel een kleine elite de macht in handen kreeg. Bijgevolg kon een mannelijke inwoner één stem uitbrengen, maar daarbovenop konden nog één of twee extra stemmen uitgebracht worden (vanwege opleiding en betaalde belastingen). Het algemeen meervoudig stemrecht voor mannelijke Libertaanse burgers werd vastgelegd in de Grondwet. In de Grondwet werden ook de criteria vastgesteld voor de twee mogelijke extra stemmen: één extra stem voor houders van een diploma hoger onderwijs en één extra stem voor burgers die een bepaald aantal belastingen betaalden in de jaren voorafgaand aan de verkiezingen. Dit belastingaandeel werd jaarlijks bekendgemaakt in Het Staatsblad. Dit systeem was een initiatief van de Socialistische Partij die op deze manier hoopte betere verkiezingsresultaten te behalen door ook de midden- en arbeidersklasse de mogelijkheid te geven op politieke deelname.

In 1885 werd de kiesleeftijd vastgelegd op 24 jaar.

Algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle burgersEdit

Vanaf 1912 gold het algemeen enkelvoudig stemrecht. Ongeacht een diploma hoger onderwijs of betaalde belastingen kreeg elke mannelijke Libertaanse burger één stem. Ook werd de kiesleeftijd veranderd van 24 jaar naar 21 jaar. De arbeidersklasse wilde zo een einde maken aan het politieke zeggenschap van de elite die tot drie stemmen konden uitbrengen.

Vrouwenstemrecht werd ook datzelfde jaar geïntroduceerd. Het duurde tot de jaren '20 vooraleer dit effectief op gang kwam in alle kiesbureaus. In de Grondwet sprak men niet langer van een stemrecht voor mannelijke burgers, maar van een stemrecht voor alle burgers. Naast actief kiesrecht voor vrouwen, genoten zij ook het passief kiesrecht (het recht om verkozen te worden). Al snel bleek duidelijk dat vrouwen onevenredig vertegenwoordigd waren in de politieke organen van het land. Na de Tweede Wereldoorlog pleitte de Socialistische Partij dan ook voor een wet die deze discriminatie zou wegwerken. De wet zou onder andere inhouden dat er evenveel mannen als vrouwen op kieslijsten moeten staan, maar deze wet werd driemaal niet goedgekeurd in het Parlement en stuitte op tegenwerking van de Christelijke Partij.

In 1979 werd de leeftijd om te stemmen en deel te nemen aan verkiezingen verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar door eerste minister Chris Wolters. Dit was een idee van de Liberale Partij die een jonger kiespubliek zocht bij aankomende parlementsverkiezingen van dat jaar.

Stemrecht voor buitenlandersEdit

Niet-Libertaanse burgers konden in de 20e eeuw niet deelnemen aan parlementsverkiezingen, provincieraadsverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen, maar in 2000 besloot eerste minister Carolina Hofstra van de Liberale Partij dat migranten die reeds langer dan 6 jaar in Libertas verblijven ook stemrecht genieten bij gemeenteraadsverkiezingen. Buitenlanders kunnen wel niet de functie van burgemeester of wethouder vervullen, maar wel als gemeenteraadslid verkozen worden.

Stemrecht voor burgers in het buitenlandEdit

Ook Libertaanse burgers in het buitenland kunnen hun stem uitbrengen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden voorzien. Ofwel laat de persoon in kwestie zijn stem uitbrengen in een officieel kiesbureau door een persoon die hij daartoe machtigt, ofwel laat de persoon die wil stemmen vanuit het buitenland dit weten aan een consulaat of ambassade. Zo wordt zijn stem alsnog uitgebracht, maar buitenlandse stemmen kunnen al een week vervroegd worden ingediend, maar worden pas geteld op de dag van de verkiezingen zelf. Voor het stemrecht van Libertanen in het buitenland gelden speciale regels die zijn neergelegd in bijzondere wetten.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.