Wikia


Sjabloon:Officieel beleid

Sleutel
Hier zouden op termijn alle basiswetten moeten staan die je zou moeten weten. Uitgebreidere, maar niet noodzakelijke, informatie vindt je telkens op een andere pagina.
overleggen   >   beslissen   >   grondwet

Slot

Dit is de officiële grondwet van de Republiek Libertas.


Belangrijk: Enkel en alleen de pagina's vermeld op Wikistad:Lijst van pagina's met een officiële status behoren tot de Libertaanse wetten. Over de regels op de website, zie Wikistad:Website.

Grondwet Edit

Libertaanse Staat Edit

Artikel 1 Edit

 1. Libertas is een soevereine, onafhankelijke, unitaire en onverdeelbare Nationale Staat.
 2. De regeringsvorm van de Libertaanse staat is een Republiek.
 3. Libertas is een rechtsstaat, waarin de menselijke waardigheid, de rechten en de vrijheden van burgers, de vrije ontwikkeling van menselijke persoonlijkheid, gerechtigheid en politieke pluralisme die de opperste waarden vertegenwoordigen, in de geest van de democratische tradities van het Libertaanse volk en de herstichting van maart 2007, gegarandeerd zullen worden.
 4. Libertas wordt bestuurd op basis van de directe democratie.
 5. In Libertas zijn de naleving van de grondwet, haar suprematie en wetten verplicht.
 6. Geen groep of persoon mag soevereiniteit uitoefenen in zijn eigen naam.
 7. De nationale soevereiniteit zal binnen het Libertaanse volk blijven, die uitgeoefend zal worden volgens het Kensonsysteem.

Artikel 2 Edit

 1. Libertas heeft één officiële landstaal:
  1. Het Nederlands, formeel.
 2. Libertas is lid van de Taalunie.
 3. In Libertas is iedereen vrij de taal te spreken die hij/zij wenst te gebruiken. Wel moeten mensen je kunnen begrijpen.
  1. Op openbare plaatsen mogen alleen de officiële landstalen gesproken worden, met als voorkeur het Nederlands. Uitzonderingen hierop zijn de ambassades. Er zijn geen sancties aan verbonden, behalve na een officiële waarschuwing omdat de persoon in kwestie alleen maar een vreemde taal spreekt op een openbare plaats nadat meermaals werd gevraagd zich naar een ambassade te begeven of te vertalen wat hij sprak.
 4. Elke plaats mag zijn eigen officiële talen kiezen. Natuurlijk is het Nederlands en standaard een officiële taal.
  1. Alle talen mogen door de voorzitter of burgemeester gekozen worden, zolang ze maar als moedertaal gebruikt worden door ten minste 20% van de plaatselijke bevolking.
   1. Er mogen maximum vier officiële talen per plaats zijn. Dat wil zeggen: Nederlands, en eventueel maximum drie andere talen.
 5. Per pagina mag maar één taal gebruikt worden. In de hoofdnaamruimte zal ieder artikel in het Nederlands moeten worden geschreven; andere officiële (minderheids)talen komen op de subpagina terecht van het desbetreffende artikel. Dit in uitzondering van namen, waaronder straatnamen en bedrijfsnamen.

Artikel 3 Edit

 1. De hoofdstad van Libertas is Wikistad.
  1. Het politieke centrum van Libertas ligt in het centrum van Wikistad, met als basis het Parlement.

Artikel 4 Edit

 1. De vlag van Libertas is donkerblauw met linksbovenin een rode rechthoek. Op de vlag staan 5 sterren en de Adelaar der Vrijheid.
 2. De nationale feestdag van Libertas valt op 24 maart.
 3. Het nationale volkslied is de "Adelaar der Vrijheid"
 4. Het wapen van Libertas zal worden vastgesteld door de organische wet.
 5. De nationale munteenheid is de Liber Moneta. Naast de Moneta heeft ook de euro een officiële status in Libertas.

Gelijkheid Edit

Artikel 5 Edit

 1. Er is in de staat Libertas geen onderscheid van standen.
  1. Alle Libertanen zijn gelijk voor de wet; titels, rangen zowel militair, politiek als sociaal doen geen afbreuk aan deze wet.
 2. Allen die zich in Libertas bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Vrijheid van Meningsuiting en Godsdienst Edit

Artikel 6 Edit

 1. Iedereen in de Republiek Libertas heeft het recht zijn eigen mening of meningen te uiten.
  1. Dit recht geldt zolang de rechten van de medemens niet geschonden worden, in het bijzonder het recht op integriteit.
  2. Onfatsoenlijk gedrag dat de rechten van de medemens schendt, wordt bestraft.

Artikel 7 Edit

 1. Iedereen in de Republiek Libertas heeft het recht er een eigen levensbeschouwing op na te houden en zijn of haar religie of levensvisie vrij te beoefenen.
  1. Dit recht geldt zolang de rechten van de medemens niet geschonden worden.
  2. Discriminatie op basis van levensbeschouwing wordt bestraft.
  3. Het uitoefenen of verspreiden van levensbeschouwingen die een directe bedreiging vormen voor het Libertaanse volk of de staat, wordt bestraft.
  4. Het uitoefenen of verspreiden van levensbeschouwingen die de werking van de Libertaanse staat in de weg staan, of aanzetten tot misdaad, wordt eveneens bestraft.

Vrijheid van Drukpers Edit

Artikel 8 Edit

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.


Bestuur Edit

Artikel 9 Edit

 1. De uitvoerende macht van Libertas wordt op nationaal vlak door de voorsteller van een aangenomen wetsvoorstel, eventueel in samenwerking met de provincie, uitgeoefend.
  1. Iedere Libertaanse burger, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is hiertoe gerechtigd.

Artikel 10 Edit

 1. De wetgevende macht van Libertas wordt op nationaal vlak door het Nationaal Parlement uitgeoefend.
 2. Iedere Libertaanse inwoner, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zijn of haar stemmen uit te brengen in het parlement.
 3. Iedere Libertaanse inwoner, die op dat moment geen gerechtelijke straf ondergaat, is gerechtigd zijn of haar voorstellen te doen in het parlement.

Artikel 11 Edit

 1. Politieke partijen zijn slechts groepen voor mensen met een bepaalde politieke ideologie, partijen hebben daarom geen enkele (politieke) macht. Er is ook geen limiet op het aantal partijen dat in de Republiek Libertas mag bestaan.

Artikel 12 Edit

 1. De grondwet moet altijd worden nageleefd. Niemand in de Republiek Libertas staat dan ook hoger dan de grondwet.
 2. Enkel een persoon met admin-rechten mag de grondwet wijzigen, na een aangenomen wetsvoorstel of aangenomen herschrijving van de grondwet.
  1. De grondwet mag alleen compleet herschreven worden wanneer 80% het met de nieuwe versie eens is.
 3. De grondwet is altijd beveiligd.

Artikel 12bis Edit

 1. De Grondwet is Libertas' nationale wetboek.
 2. De Grondwet staat boven alle andere wetgeving. Indien deze niet overeenkomt met de bepaling van de Grondwet, zijn die wetten ongrondwettelijk en dienen zij geschrapt te worden.
 3. Het Nationaal Parlement kan wetteksten toevoegen, amenderen of schrappen door middel van een normale meerderheid.
 4. Beslissingen van het Nationaal Parlement die niet bestemd zijn voor opname in de Grondwet, worden gearchiveerd in het Decretenboek. Deze hebben dezelfde status als de Grondwet, maar moeten er inhoudelijk wel mee overeenkomen.

Artikel 13 Edit

 1. Libertas bestaat uit vijf provincies (dit zijn: Esdoornheuvels, Insula Prima, Mountégue, Provincie Wikistad en Ysselaerden), die over gedeeltelijke autonomie beschikken.
 2. Iedere provincie wordt bestuurd door een gouverneur, samen met zijn lokale overheid, de burgemeesters en/of wijkvoorzitters.
  1. Het uitvoerende orgaan wordt door de gouverneur geleid, die wordt aangesteld op Forum:Bestuur/Lokale Overheid. De gouverneur zorgt voor de provincie in het algemeen. Indien dit niet gebeurt, en de gouverneur zijn ambt verwaarloost, kan er een afzettingsprocedure opgezet worden.
  2. Een terecht geblokkeerde gouverneur, burgemeester of wijkvoorzitter is automatisch afgezet.
 3. De provincie is gerechtigd maatregelen en wetgeving te creëeren over alle zaken die niet in contrast staan met de inhoud van de nationale wetgeving. Provinciale wetgeving die niet overeenkomt met het nationale kader, zijn ongrondwettelijk en dienen geschrapt te worden. Het Nationaal Parlement kan hierover duidelijkheid scheppen. De provinciale wetgeving wordt vastgelegd in een Provinciaal Wetboek, dat ondergeschikt is aan nationale wetgeving en voorrang heeft over lokale wetgeving.
 4. Iedere provincie is gerechtigd de bestuurlijke indeling in de provincie te regelen, met de vereiste dat de democratie en het welzijn van de burger gegarandeerd worden.
 5. Er zijn machtsgrenzen vastgelegd tussen de provincie en de staat. De volgende punten gaan de provincie aan:
  1. Wegen, spoorwegen, vliegvelden e.d.
  2. Ontwikkeling van de dorpen en steden.
  3. Plaatselijke symbolen als vlaggen en wapens.
  4. Stimulering van de economie en het toerisme.
  5. Status Minderheidstalen, max. 3 naast het Nederlands.
  6. Grondgebied aanwijzen gemeentes.
  7. Burgemeesters benoemen/laten verkiezen.
  8. Eventueel een lokale politiek creëren via verkiezingen.

Artikel 14 Edit

 1. Burgemeester kun je worden als je een eigen gemeente of stad opricht met toestemming van de gouverneur of wanneer je gevraagd wordt door de gouverneur om burgemeester van een bepaalde plaats te worden.
  1. Burgemeesters hebben praktisch alle macht in hun plaats, maar dient te luisteren naar zijn volk, gouverneur en het Nationaal Parlement.
  2. Indien een burgemeester zijn werk niet goed doet, kan die afgezet worden na een afzettingsprocedure.
  3. Als een burgemeester al langer dan 4 maanden inactief is, wordt hij vervangen door een andere politicus.

Burgerschap Edit

Artikel 15 Edit

 1. In Libertas wordt je inwoner als je een gebruikersnaam hebt en één of meerdere wijzigingen hebt gedaan.
  1. Een inwoner heeft recht op één huis.
  2. Iedere inwoner dient de grondwet na te leven.
  3. Iedere inwoner heeft het recht om te stemmen en voorstellen te doen in het Nationaal Parlement.
  4. Iedere inwoner heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor een functie.
 2. Iedere inwoner die 50 wijzigingen in de hoofdnaamruimte heeft gedaan en al langer dan 4 dagen een gebruikersnaam heeft, wordt een burger.
  1. Iedere inwoner heeft het recht om burger te kunnen worden.
  2. Als een inwoner burger wordt, dienen Sjabloon:Status en het Rijksregister gewijzigd te worden door de president.
  3. Een burger heeft recht op maximaal vier huizen.
  4. Iedere burger dient de grondwet na te leven.
  5. Iedere burger heeft het recht om te stemmen en voorstellen te doen in het Nationaal Parlement.
  6. Iedere burger heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor een functie.

Artikel 16 Edit

 1. In Libertas zijn alle mensen, dus ook gouverneurs, parlementariërs, burgers en inwoners, gelijk.
 2. Een inwoner/burger kan een gouverneur, burgemeester of een wijkvoorzitter worden en is automatisch stemgerechtigd in het Nationaal Parlement.
  1. Ze kunnen afgezet worden na een afzettingsprocedure.
  2. Gouverneurs en regeringsleden hebben net zoals burgers, recht op maximaal vier huizen.

Rechtsysteem & Politie Edit

Artikel 17 Edit

 1. Het rechtsysteem & politie worden geregeld door de personen met admin-rechten, die zich aan de wikia-regels en de lokale & nationale grondwetten en het beslissende woord van het Nationaal Parlement moeten houden.
  1. Als een persoon zijn admin-rechten misbruikt kunnen zijn rechten worden afgepakt na een Wikistad:Afzettingsprocedure.

Populatie Edit

Artikel 18 Edit

 1. Het NBS houdt geregeld volkstellingen en let ook op de moedertaalsprekers.
 2. Het aantal inwoners wordt vermenigvuldigd met 10.000.
 3. De provincie kan tussentijds ook volkstellingen houden maar die van het NBS staan boven de provincie.
 4. Dialecten en andere variëteiten worden niet meegeteld bij de volkstellingen.

Plaatsen Edit

Artikel 21a Edit

 1. Om alle bestaande nederzettingen te registreren door de Libertaanse overheid, is de Nationale Orde van Gemeenschappen, oftewel de NOG opgericht.
 2. De taken van de Nationale Orde van Gemeenschappen zijn:
  1. Een lijst maken van alle bestaande officiële nederzettingen en gemeenschappen in Libertas. Deze lijst omvat vier types:
   1. Een provincie met provinciehoofdstad.
   2. Een gemeente die deel uit maakt van een provincie en een provinciehoofdstad of een stad kan zijn.
   3. Een stad die tevens een gemeente is.
   4. Een deelgemeente die deel uit maakt van een gemeente.
  2. Gegevens zoals inwonersaantal, oppervlakte, maar ook over economie en geschiedenis vermelden.
 3. Elke nederzetting of gemeenschap erkend door het Parlement wordt inde Nationale Orde van Gemeenschappen opgenomen, maar wel met goedkeuring van een meerderheid in het Parlement.

Artikel 21b Edit

Bedrijven & Organisaties Edit

Artikel 22 Edit

 1. Iedere inwoner heeft het recht om een bedrijf of organisatie voor zichzelf te stichten, indien het niet in strijd gaat met de wet.
 2. Enkel een instelling, goedgekeurd door het Nationaal Parlement, heeft het recht om een bedrijf inactief en dus failliet te verklaren.

Artikel 23 Edit

 1. Overheidsorganisaties en -diensten - er zijn twee soorten overheidsorganisaties:
  1. Er zijn geen overheidsbedrijven in Libertas. Als de overheid werken wilt realiseren kan ze beroepen op Libertaanse bedrijven. Hiervoor worden contracten opgetekend, met een vaste verstrijkdatum. Indien mogelijk doet de overheid beroep op verschillende bedrijven, om geen partijdigheid te vertonen.
  2. Overheidsorganisatie
   1. Een overheidsstatus hebben wil zeggen dat die organisatie officieel is en dat hun reglement en beslissingen, natuurlijk samen het de overheid beslist, officieel zijn en invloed hebben op Libertas.
   2. Een overheidsstatus aanvragen kan in het stemlokaal. Maar meestal zal een overheidsorganisatie door de regering zelf worden opgericht. Om een organisatie op te richten moet er toestemming van de betrokken instelling zijn en geen protest komen. Komt er wel protest, dan moet er over gestemd worden in het stemlokaal.
   3. Een overheidsorganisatie staat altijd onder die instelling. De bevoegde instelling beheert deze organisatie dan ook.
  3. Overheidsdienst
   1. Deze diensten zijn nodig voor het algemeen welzijn van Libertas en worden dus volledig door de overheid gerund.
   2. Huidige overheidsdiensten zijn: brandweer en politie
 2. De instelling
  1. De instelling mag zelf beslissingen maken, maar moeten elke beslissing met invloed op Libertas melden op Forum:Bestuur.
  2. Als de instelling een beslissing heeft gemaakt die protest doet oprijzen, dient er een stemming in het stemlokaal te komen. Grote beslissingen worden altijd in het stemlokaal gehouden.

Buitenlandse Zaken Edit

Artikel 24 Edit

 1. Libertas kan ambassades en consulaten bouwen na een overeenkomst met de regering van dat land.
 2. Andere landen kunnen ook een ambassade of consulaat bouwen in Libertas, na een overeenkomst met de regering.

Artikel 25 Edit

 1. Libertas houdt zich aan de Kyoto-normen.
 2. Libertas is sinds 2 juni 2007 lid van de Verenigde Naties (VN)
 3. Libertas is sinds 2 juni 2007 lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
 4. Libertas heeft een handels- en vredesverdrag met Adlibita en Cettatie.

Natuur & Milieu Edit

Artikel 26 Edit

 1. De provincies moeten hun openbare parken, tuinen en nationale parken onderhouden.
 2. Het Nationaal Parlement kan ieder natuurgebied tot nationaal park verklaren, en dus in bescherming laten nemen door de provincie.

Instituten Edit

Artikel 27 Edit

 1. Het LMI is een instituut dat weersvoorspellingen kan adviseren en weerberichten van andere instellingen wegens onnauwkeurigheid kan afkeuren.
  1. Weerberichten mogen op de weersvoorspellingen van het LMI gebaseerd zijn, indien ze niet teveel verschillen van het oorspronkelijke. Het LMI kan deze dan afkeuren als ze teveel verschillen vertonen.

Populatie Edit

Artikel 28 Edit

 1. Fictieve inwoners mogen bestaan en indien ze een belangrijke rol hebben gespeeld/spelen mag er een artikel over ze verschijnen.
  1. In het artikel mag de woonplaats vermeld worden.
  2. De fictieve inwoner mag echter niet op de kaart vermeld worden.